Privacy policy

Polityka prywatności serwisu internetowego w związku z organizacją wydarzenia Pozitive Technologie

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (tj. podmioty będące osobami fizycznymi) w związku z korzystaniem przez nich z formularza rejestracyjnego do udziału w wydarzeniu Pozitive Technologies, dostępnych pod poniższymi adresami internetowymi:

 1. https://2021.pozitive.tech obsługiwanym przez Administratora wymienionego w § 2;
 2. https://hopin.to/ - Hopin LTD Seedcamp Office, 5 Bonhill Street, Shoreditch, London, England, EC2A 4BX, company number 12035150 (hopin.to) oraz StreamYard Inc. z siedzibą w 1870 Mckenzie Avenue, Victoria, British Columbia V8N4X3, Kanada obsługiwanym przez Administratora Bridge – East Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym, ul. Rubinowa 8, 55-040 Tyniec Mały wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801476 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8961588435 oraz numer statystyczny REGON 383952809, z kapitałem zakładowym w wysokości 5,000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) („Procesor”), reprezentowaną przez: Martin Ring – Prezes Zarządu,  Michael Chaffe – Wiceprezes Zarządu;
 3. meetup.com  obsługiwanym przez Meetup, Inc., 632 Broadway, 10th Floor, New York, NY 10012;
 4. https://evenea.pl/pl obsługiwanym przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203.

§ 2

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest eventclick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków, NIP: 6793116484, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919038 przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nazywana dalej Administratorem.

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowym wymienionych w § 1, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Strona wydarzenia Pozitive Technologies dostępna pod adresem https://2021.pozitive.tech realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Użytkownika,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, o czym stanowi § 10.

§ 6

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika po wyrażeniu przez niego stosownej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego, iż zapoznał się on z brzmieniem polityki prywatności i regulaminu.
 2. Dane wskazane, jako obligatoryjne w par. 7 ust. 1 są niezbędne do świadczenia usługi, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Administratorowi świadczenie usługi.
 3. Dane wskazane jako fakultatywne w § 7 ust. 2  nie są niezbędne do świadczenia usługi, a jedynie służą przekazaniu w zanonimizowanej formie na rzecz miasta Poznań w calach statystycznych. Ich nieudostępnienie nie wiąże się w żaden sposób z odmową realizacji usługi przez Administratora, a jedynie może skutkować zakłóceniem rzetelności prowadzonego badania.

§ 7

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:
  1. Dane obligatoryjne:
   • imię
   • adres poczty elektronicznej
  2. Dane fakultatywne:
   • nazwisko
   • numer telefonu kontaktowego
   • miasto zamieszkania
   • wykształcenie
   • specjalizacja IT
   • liczba lat doświadczenia zawodowego
 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
  1. Dokonanie rejestracji udziału w wydarzeniu Pozitive Technologies 2020 w Poznaniu;
  2. Sporządzenia statystyk przez Głównego Partnera – Miasto Poznań;
  3. Poinformowania Użytkownika przez Miasto Poznań o kolejnych edycjach wydarzenia odbywających się w przyszłych latach;
  4. przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe.
 1. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.
 2. Poprzez wyraźnie fakultatywnej zgody podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik zezwala na udostępnienie swoich danych osobowych Partnerom wydarzenia wymiecionych w § 7 ust. 5 w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu umowy:
  1. Organizator wydarzenia – Miasto Poznań
  2. Poszczególni (wskazani) Partnerzy - Współorganizatorzy za dodatkową zgodą, którą Użytkownik może wyrazić w thick boxach o czym stanowi § 7 ust. 4 – tj. Eventclick sp. z o.o. , Quantify sp. z o.o., Infoshare Academy sp. z o.o. Żabka sp. z o.o., GSK Pharmaceuticals Sp. z o.o.,  Capgemini Polska sp. z o.o., Sonalake Sp. z o.o., Summi-it, sp. z o.o., Egnyte Poland sp. z o.o., Fandom Poland sp. z o.o., Allegro sp. z o.o., Sollers Consulting sp. z o.o., Merixstudio Adam Śledzikowski, GFT Poland sp. z o.o., IT.integro sp. z o.o., Intive Gmbh sp. z o.o., Lumen Technologies Poland sp. z o.o, FlexDev sp. z o.o, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
 4. Dane Użytkownika związane z płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie:
  1. Evenea obsługiwanym przez podmiot określony w § 1 lit. a
  2. PayU obsługiwanym przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

§ 8

 1. Użytkownikowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:
  1. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych;
  2. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 2. Użytkownikowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail: mail@eventclick.pl.
 3. Użytkownikowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat:
  1. celów przetwarzania;
  2. kategorii danych osobowych;
  3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane;
  4. planowanego okresu przechowywania danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mail@eventclick.pl
 5. Użytkownik może w każdym momencie zażądać uzupełnienia, zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Serwis pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@365agencja.pl.

§ 9

Dane Użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

§ 10

 1. Serwis wydarzenia Pozitive Technologies wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
 2. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.
 3. Zebrane dane, wskazane w ust. 2, służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Pliki cookies stosowane są w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizatorów wydarzenia w celu optymalizacji działań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 11

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności serwisu internetowego https://2021.pozitive.tech, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej oraz zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 12

Na stronie internetowej, mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od strony internetowej wydarzenia Pozitive Technologies i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.