Regulamin

Regulamin

Regulamin Konferencji

Pozitive Technologies 2021

§1

Definicje regulaminowe

 1. Organizator - Miasto Poznań, z siedzibą przy Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440, reprezentowanym przez: Katarzynę Sobocińską, zastępczynię dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
 2. Wykonawca eventclick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Wadowickiej 7, 30-363 Kraków, NIP: 6793116484, reprezentowanym przez: Tomasza Orzechowskiego, Prezesa Zarządu.
 3. Konferencja Pozitive Technologies 2020 (Konferencja) – wydarzenie  realizowane przez Organizatora, w dniu 19.11.2020 roku za pośrednictwem platformy https://hopin.to/ w którym  może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki  uczestnictwa niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Konferencji na zasadach określonych  przez niniejszy Regulamin.
 5. Konto - konto udostępniane przez Wykonacę w zgodzie z Polityką Prywatności, którego posiadanie jest niezbędne do korzystania z usług Wykonawcy oferowanych w ramach  Konferencji.
 6. Formularz rejestracyjny – strona internetowa Konferencji umożliwiająca zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji  dostępna pod adresem https://2021.pozitive.tech/
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady uczestnictwa oraz przebiegu Konferencji.
 8. Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany do Uczestnika przez Wykonacę za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym.

§ 2

Rejestracja Uczestnika

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest utworzenie Konta zgodne z zasadami wskazanymi w regulaminie i zgłoszenie chęci udziału w Konferencji przez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestracji należy dokonać elektronicznie (online) na  Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Konferencji https://2021.pozitive.tech/ najpóźniej na w dniu wydarzenia i przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. Imienia i Nazwiska, i adresu e-mail.
 4. Rejestracja i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnych na stronie https://2021.pozitive.tech/polityka-prywatnosci/ oraz zobowiązaniem się Uczestnika  do ich przestrzegania.
 5. Wpisanie na listę Uczestników Konferencji następuje po pomyślnym zakończeniu procesu Rejestracji.
 6. Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Zgłoszeniu, o fakcie wpisania na listę Uczestników.
 7. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych w toku rejestracji.
 8. Zgłaszając swój udział (rejestrując się) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności (dostępnej pod adresem https://2021.pozitive.tech/polityka-prywatnosci/), co potwierdza przez zaznaczenie odpowiedniego check-box’u w procesie rejestracji. Wskazana zgoda jest dobrowolna, choć niezbędna dla realizacji usług przez Wykonawcę. Jej wycofanie na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności może skutkować odmową realizacji usługi przez Wykonawcę.

§ 3

Prawa i obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązany jest do opublikowania Programu Konferencji pod adresem: https://2021.pozitive.tech/. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian programu Konferencji. Wszelkie zmiany ujawniane będą na bieżąco w miejscu  publikacji. Dokonanie przez Wykonwacę zmiany  programu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty w  przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu przeprowadzenia Konferencji.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na  adres Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany oraz w formie komunikatu opublikowanego na stronie Konferencji pod adresem https://2021.pozitive.tech/

§ 4

Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Filmowanie i nagrywanie przebiegu Konferencji jest bezwzględnie zabronione.
 3. Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników, prelegentów, Wykonawcy i Organizatora  konferencji w sposób naruszający godność lub  sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia  społecznego.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w  Konferencji.
 5. Wykonawc zastrzega sobie prawo odebrania dostępu do Konferencji Uczestnikowi, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest eventclick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 7, 30-363 Kraków, reprezentowana przez Tomasza Orzechowskiego - Prezesa Zarządu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919038, kapitał zakładowy: 5000 PLN, posiadającą numer NIP: 6772369352, REGON: 122543855 (dalej zwana Administratorem).
 2. Dane osobowe Uczestników Administrator pozyskuje od Uczestników za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://2021.pozitive.tech/  Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, firma, miasto, wykształcenie, lata doświadczenia, stanowisko, nr telefonu.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:
  1. realizacji zawartej przez Administratora z Uczestnikiem umowy obejmującej udział Uczestnika w konferencji organizowanej przez Administratora
  2. celów marketingowych (w przypadku jeżeli Uczestnik wyrazi na to zgodę zaznaczając odpowiedni check-box)
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:
  1. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
  2. podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,
  3. Organizator, jeśli uczestnik wyrazi na to zgodę.
 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@365agencja.pl
 6. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
 7. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu Konferencji.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu umieszczona jest na stronie internetowej Konferencji. W przypadku braku akceptacji zmian, Uczestnik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonacę przesyłając informację o braku akceptacji zmian na adres  kontakt@365agencja.pl
 3. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie https://2021.pozitive.tech/
 4. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd  właściwy dla siedziby Organizatora.