REGULAMIN KONKURSU

„Hasło Promocyjne #PozitiveTech2022”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Hasło Promocyjne PozitiveTech2022”
2. Organizatorem konkursu jest Eventclick sp. z o.o. działający w oparciu o umowę z Infoshare Academy i Miasto Poznań.
3. Konkurs trwa od 12.11.2021 do 30.11.2021 do godziny 23:59:59.
4. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.
5. Konkurs nie jest organizowany, ani wspierany przez portal Facebook.
6. Organizator konkursu nie odpowiada za czasowe usterki i przerwy w działaniu portalu Facebook.
7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych;
b) poprawnie wykona zadanie konkursowe, tj. w serwisie Facebook (profil @pozitivetech) umieści komentarz pod postem konkursowym zawierający autorskie krótkie hasło reklamowe kolejnej edycji konferencji Pozitive Technologies (#PozitiveTech2022). Hasło reklamowe powinno się składać z maksymalnie 10 słów. Hasło może być w języku polskim lub języku angielskim, w zależności o którą nagrodę ubiega się Uczestnik. Dodając komentarz Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zaproponowanego hasła w przypadku wygranej, do celów promocyjnych.
2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Praca konkursowa zgłoszona do konkursu musi być dziełem osoby biorącej udział w konkursie. Zgłoszenie konkursowe, do którego Uczestnik nie posiada praw autorskich zostanie zdyskwalifikowane w trybie natychmiastowym.
§ 3 PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY
1. Przyznane zostaną łącznie cztery nagrody w dwóch kategoriach:
HASŁO W JĘZYKU ANGIELSKIM:
  • I miejsce - kurs infoShare Academy: “AWS dla Każdego”zawierający 69 lekcji tj. ok. 15 godzin o wartości 1346,85 zł
  • II miejsce - kurs infoShare Academy: “Docker Masters”zawierający 63 lekcje tj. ok. 19 godzin o wartości 1095,00 zł
HASŁO W JĘZYKU POLSKIM:
  • I miejsce - kurs infoShare Academy: “AWS dla Każdego”zawierający 69 lekcji tj. ok. 15 godzin o wartości 1346,85 zł
  • II miejsce - kurs infoShare Academy: “Docker Masters”zawierający 63 lekcje tj. ok. 19 godzin o wartości 1095,00 zł
2. Każdy Uczestnik może dodać jeden komentarz.
3. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie osoba wyłoniona przez Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciel Eventlick sp. z o.o. oraz przedstawiciel Infoshare Academy sp. z o.o.
4. Laureat konkursu zostanie ogłoszony na portalu Facebook pod postem konkursowym.
5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wybierze spośród wszystkich prac zwycięzcę. Komisja kierować się będzie takimi kryteriami jak: pomysł, jakość, kreatywność i oryginalność. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na fanpage'u @pozitivetech najpóźniej dnia 07.12.2021 r. W celu odebrania nagrody Uczestnik powinien skontaktować się przez wiadomość prywatną na portalu Facebook.
7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zwycięzca powinien nadesłać wiadomość prywatną w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem utracenia prawa do nagrody.
§ 4 DANE OSOBOWE
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik podaje swoje prawdziwe dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz dane niezbędne do przekazania nagrody.
2. Zwycięzca konkursu jest zobligowany do przesłania, pod adres  oraz  oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim Zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu /zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Przesłanie powyższej zgody jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.
3. Administratorem danych osobowych jest Eventclick s.p. z o.o.
4. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:Tomasz Orzechowski, e-mail: 
5. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców konkursu oraz w celu wysłania nagród do zwycięzców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez uczestnika konkursu zgoda.
6. Osoba, której dane dotyczą prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Dane będą przechowywane do momentu potwierdzenia przez zwycięzców konkursu otrzymania nagrody